Jednotlivé Bachovy esence

 1. Řepík lékařský (Agrimony)

01-agrimony

Vnitřní neklid a starosti jsou maskovány veselou náladou a bezstarostností, neschopnost sdělovat své problémy, konfrontovat se s nimi, přetvářka vůči okolí i sobě samému.

Podporuje: Připravenost komunikovat; ochotu a schopnost vyjádřit pocity a silné emoce; připravenost ke konfliktům; upřímnost; hluboký vnitřní klid.

Naučíte se: Ukázat se okolí tzv. bez „masky“; uvědomit si potlačené city; méně skrývat svoji zranitelnost; lépe překonávat osamocenost; vnitřně se cítit klidnějším; jiné si nedomýšlet; být méně vyhýbavý.

 1. Topol osika (Aspen)

aspen

Nevysvětlitelné obavy, neurčité úzkosti, nejasné předtuchy, strach z neznámého, stísněné pocity, špatné sny.

Podporuje: Důvěru v život; klid; uvolnění, lepší spánek; mírnost, trpělivost; pocit jistoty a bezpečí; překonání strachu.

Naučíte se: Lépe rozumět vlastním nevysvětlitelným obavám; lépe integrovat svoji citlivost; přestat se bát duchovních témat; uvědomit si vlastní a kolektivní podvědomí; „uzemnit se“, stát pevnýma nohama na zemi.

 1. Buk lesní (Beech)

beech

Intolerance a přehnaná kritika, tendence vidět pouze chyby druhých, absence soucitu a porozumění

Podporuje: Toleranci; vcítění se do prožitku druhého; přátelství; držení se zpátky; mezilidské vztahy; shovívavost; lásku k bližnímu; soucit; mírnost; velkorysost.

Naučíte se: Vidět a integrovat vlastní chyby a stinné stránky; méně se vměšovat do cizích záležitostí; méně poučovat, zbavit se školometství; vidět v jiných krásné a dobré; méně odsuzovat; držet se „zpátky“; být uvolněnější; vidět na druhých také to pozitivní.

 1. Zeměžluč lékařská (Centaury)

centaury

Neschopnost prosadit se, podřízenost, slabost vlastní vůle, vyčerpanost a přepracovanost v důsledku neschopnosti odmítnout a říci „ne“, přehnaná reakce na přání druhých nedovoluje plnit vlastní životní poslání, člověk, který je pro svou dobrotu zneužíván.

Podporuje: Schopnost ohraničit se; vytrvalost; individualitu; uvolnění z rodičovských pout; sílu našeho Já; schopnost říkat Ne; dospívání, duševní růst; rozvoj vůle; integritu.

Naučíte se: Lépe se bránit; respektovat se; nenechat se využívat a vykořisťovat; věřit tomu, že Vás budou mít vaši blízcí rádi i bez stálého prokazování služeb; stát na svém stanovisku; nevzdávat se sama sebe a svých přání; být připraveni ke konfliktům; převzít zodpovědnost za své činy; udělat si „místo“ pro sebe.

 1. Rožec (Cerato)

05-cerato

Nedůvěra ve vlastní názor, pochybnosti o sobě samém a svých schopnostech, slabá vůle, neschopnost naslouchat vnitřnímu hlasu, závislost na mínění druhých.

Podporuje: Důvěru ve vlastní moudrost; sebevědomí; nalézání své individuální a kolektivní úlohy; život v souladu s vnitřním přesvědčením; důvěru ve vlastní rozhodnutí; nezávislost na názorech druhých; zpracování mnoha různých dojmů.

Naučíte se: Nenechat se lehce ovlivnit; být kritičtější k radám jiných; hledat svou vlastní cestu; spoléhat sám na sebe; nalézt kontakt se svým vnitřním dítětem nebo vnitřním učitelem; najít sebe a svou vlastní cestu, spoléhat sám na sebe.

 1. Slíva třešňová (Cherry Plum)

06-cherry-plum

Zoufalství, nervové vyčerpání, neschopnost ovládat se, nekontrolovatelné výbuchy hněvu, neustálé vnitřní napětí, strach před vnitřním uvolněním a ze ztráty sebekontroly, hysterie, potlačované pocity a náhlá agresivita

Podporuje: Provést příslušné vývojové kroky; schopnost vnitřně se uvolnit a odpoutat; klid, mírnost a trpělivost; sebekontrolu.

Naučíte se: Vzniklému duševnímu rozrušení porozumět a zvládnout jej; získávat více důvěry; nezadržovat city; lépe zacházet se zlostí a vztekem.

 

 

 

 1. Poupě jírovce (Chestnut Bud)

chestnut

Nepoučitelnost zkušenostmi, neustálé opakování stejné chyby, nepozornost, chození v kruhu a neschopnost z něho vykročit, nemožnost udělat nový životní krok.

Podporuje: Koncentraci, pozornost, důkladnost, vnímavost, schopnost porozumění, obnovení procesu učení (studium ve zralém věku, maturita, přeškolení), zpracování a správné zařazení nastudovaného.

Naučíte se: Pochopit a opustit staré vzorce chování, které vám již nejsou prospěšné, zpracovat zkušenosti a nalézt vhodné chování.

 1. Čekanka obecná (Chicory)

chicory

Vlastnické chování osobnosti, egocentrismus, přílišná starost o druhé, sebelítost, panovačnost, přílišná horlivost, člověk vyžadující od svého okolí plnou pozornost, láska s podmínkami, citové vydírání.

Podporuje: Propustit, odpoutat se, lásku bez podmínek, schopnost milovat, mezilidské vztahy, rovnováhu mezi, dávat a brát, nezištnost, vědomi vlastních hodnot, zdravý odstup.

Naučíte se: Ponechat dětem, partnerovi, rodičům a přátelům osobní volnost, držet se zpátky, nemíchat se do záležitostí jiných, nevyvolávat u druhých pocity viny, rozpoznat, že láska a náklonnost se nedají rozpoznat, že je možno si udržet jen to, od čeho jsme se dokázali odpoutat.

 1. Bílá lesní réva (Clematis)

clematis

Nepozornost, denní snění, únik z reality do světa snů a fantazie, roztěkanost, nekoncentrovanost, sklon k omdlévání, studené ruce a nohy.

Podporuje: Být tady a žít teď, schopnost koncentrace, zájem o každodenní život, bdělost a vitalitu, motivaci, schopnost pomoci sám sobě.

Naučíte se: Uskutečňovat své vize, sny a vlohy, nemyslet stále na budoucnost a lepší časy, sám sobě lépe rozumět, převzít vlastní zodpovědnost, jednat na místo snít, stát oběma nohama na zemi, sledovat, co nám nabídla přítomnost, žít v realitě, sebedisciplíně a pořádku.

 1. Plané jablko (Crab Apple)

10-crab-apple1

Pocit nečistoty a ošklivosti vůči sobě samému, lpění na maličkostech, puntičkářství, alergie, nízké sebevědomí

Podporuje: Respektování sebe, spokojenost se sebou, přijetí svého zevnějšku, osvobození se od negativních myšlenek, probuzení svých vlastních léčivých sil, schopnost snít, tělesné, duchovní a duševní zdraví, shovívavost k sobě samému.

Naučíte se: Rozpoznat své vlastní stinné stránky a integrovat je, snést nedokonalost, postavit most mezi ideály a realitou, být na sebe méně přísný.

 1. Jilm (Elm)

elm

Přechodný pocit nejistoty, zda jsme schopni zvládat své úkoly a povinnosti, nedostatek sebedůvěry, vyčerpání, přílišná zodpovědnost.

Podporuje: Důvěru ve vlastní výkonnost, zesílení, odolnost, sebejistotu, smělost, vytrvalost, shovívavost se sebou samým, sebedůvěru, neoblomnost, neochvějnost, umírněné převzetí odpovědnosti.

Naučíte se. Spolehnout se na pomoc, připustit si, že ne vždy mohu nebo musím vytvořit něco mimořádného, přijímat stejně svou aktivní a pasivní stránku a pochopit smysl blokád, méně si nakládat, brát si jen to, co zvládnete.

 1. Hořec nahořklý (Gentian)

gentian

Pesimismus, skepse, pochybnosti, nejistota, nedostatek odvahy, rychlé vzdávání se, známý původ deprese

Podporuje: Důvěru, vytrvalost, pozitivní vypořádávání se se smutkem, osudovými ranami a jinými krizemi, důvěru, že vlastní realitu zvládneme a že nejsme náhodné oběti osudu, optimismus a veselost, veselou mysl a naději.

Naučíte se: Zvládnout velkou výzvu života, osvobodit se od fixních přestav a rozpoznat potíže jako lekci života a novou šanci, vytrvalosti, pozitivnímu myšlení.

 

 

 

 1. Hlodaš evropský (Gorse)

gorse

Hluboká beznaděj, neschopnost vidět východisko, absolutní zoufalství, rezignace.
Typická věta: „Stejně to nemá smysl, mně už nic nepomůže.“

Podporuje: Životní odvahu a víru, naděje na zlepšení, uzdravení, radost a bezstarostnost, důvěru v život, naději ve vztahu ke všem problémům a tužbám, duchovní a duševní zdraví, důvěru v použité léčebné metody, naději na naplnění partnerství, manželství, pozitivní sílu myšlenek.

Naučíte se: Vidět nemoci, potíže a osudové rány jako lekce a získáte více důvěry v Boží vedení Vašeho života, nevzdávat se, aktivně přispět ke svému procesu uzdravování.

 1. Vřes obecný (Heather)

14-heather

Pozornost je soustředěna na sebe sama a své nemoci, upovídanost, tento typ mluví hlasitě, nemá rád samotu, egocentrismus, neustálá potřeba být středem pozornosti

Podporuje: Distanci, držet se zpátky, zlepšení v mezilidských vztazích, učit se odříkání, vyrovnání mezi braním a dáváním, zodpovědnost k sobě.

Naučíte se: Nevynucovat si lásku, být také v pozadí, dát prostor jiným, uvolnit se, naslouchat, umění být sám, mít více rádi sebe, nechovat se jako „chudáček malé dítě“, cítit se v bezpečí.

 

 

 

 1. Cesmína ostrolistá (Holly)

holly

Žárlivost, nedůvěra, nenávist, pocity závisti, „uzavřené srdce“, touha vlastnit partnera, představa, že se musí změnit druzí.

Podporuje: Lásku k bližním, schopnost milovat, důvěru, že život dává všem stejnou šanci, porozumění pro druhé, lepší vztahy se sourozenci, náklonnost, soudržnost, přátelství, harmonii, dobrotu srdce, soucit, společenské vztahy.

Naučíte se: Konstruktivně se přít, dělit se s ostatními, láskyplnému chování, reagovat méně urážlivě, otevřít své srdce, být vnímavější k potřebám druhých, uvolnit se.

 1. Zimolez – kozí list (Honeysuckle)

honeysuc

Touha po minulosti, stesk po domově, přátelích apod., neschopnost žít v přítomnosti, snaha začít všechno znovu od začátku.

Podporuje: Odpoutání se od uplynulého, uvolnění se z dřívějších vztahů a vzorů, vykročení do budoucna s plnou důvěrou.

Naučíte se: Žít tady a teď, minulé příliš neglorifikovat, nechat za sebou dramatické časy a zážitky, vzdát se starých zásad, integrovat zkušenosti z minulosti, odpoutat se od vztahů, zaměstnání, bytu apod., smířit se s minulostí.

 1. Habr obecný (Hornbeam)

17-hornbeam

Mentální únava, nedostatek radosti, neschopnost zvládnout každodenní povinnosti, tělesné i duševní vyčerpání, přechodná rezignace, oddalování povinností.

Podporuje: Veselost, živost, radost z každého dne, zájem o život, elán, sílu, svěžest, duševní čilost, překonávání zátěže všedního dne, spojení srdce a rozumu, kreativitu, spokojenost.

Naučíte se: Radostně začínat nový den, něco změnit, když stal všední den monotónní, zvládat denní povinnosti, najít svůj úkol, lépe rozeznávat a uspokojovat tělesné potřeby.

 1. Netýkavka žlázonosná (Impatiens)

18-impatiens

Popudlivost, netrpělivost, rychlé reakce, vnitřní napětí, výbušnost, neposednost, nervozita, vyčerpání, nervové vypětí, bolesti hlavy, žaludku, okusování nehtů, tik, poruchy spánku. Tito lidé skáčou do řeči druhým.

Podporuje: Vnitřní klid a mírnost, lepší hospodaření s časem, který máme k dispozici, trpělivost se sebou samým i s druhými, shovívavost s pomalejším tempem druhých, zdrženlivost, opatrnost, laskavé zacházení s předměty.

Naučíte se: Nechat sobě i druhým čas, láskyplně zacházet se sebou samým i jinými, být pomalejší, lépe porozumět příčině vaší netrpělivosti, žít více do hloubky než do šířky, život více vychutnávat.

 1. Modřín opadavý (Larch)

larch

Nedostatek sebedůvěry, očekávání neúspěchu, pocity méněcennosti, nedostatečný pozitivní postoj k životu, podléhání vlivu jiných.

Podporuje: Důvěru ve vlastní schopnosti, schopnost vyjádřit se, skok do nového, odvaha, radost ze sebe sama a svých talentů, sebevědomí, kreativitu, spontánnost, odvahu k úspěchu.

Naučíte se: Více se věřit, najít přístup k vlastnímu potenciálu, možnostem, objevit v sobě umělce, s důvěrou se postavit životním výzvám, mít rádi sebe sama takové jací jste.

 1. Kejklířka skvrnitá (Mimulus)

mimulus

Obavy ze známých věcí (např. strach ze tmy, samoty, zkoušky apod.), ustrašenost, plachost, stydlivost, fobie, nervozita, přecitlivělost, poruchy spánku, bolesti břicha a hlavy.

Podporuje: Sebejistotu, odvahu postavit se čelem všem výzvám života, vnitřní sílu, odvahu, připravenost k riziku.

Naučíte se: Překonávat strach, nervozitu a plachost, udělat to, co je nutné, důvěřovat zdaru svých plánů, porozumět svému strachu a objasnit jej.

 1. Hořčice polní (Mustard)

mustard

Melancholie bez zjevných důvodů, těžké nálady, častý smutek

Podporuje: Novou životní sílu, odvahu, schopnost vydržet a nevzdávat se v období deprese, poznání, že v bolesti a utrpení je šance poučení a přeměny, poznání, že deprese jsou upozorněním nebo voláním duše po změně.

Naučíte se: Vydržet a unést vaše zoufalství a duševní tíseň, rozpoznat a vnímat netušené možnosti života, přinést do tmavé fáze vašeho života trochu více humoru a lehkosti, důvěřovat „procesu smrti a zrození“.

 

 

 

 1. Dub letní (Oak)

oak

Přehnaný pocit odpovědnosti, člověk pracuje i za ostatní, přepracovanost, neschopnost odpočívat.

Podporuje: Vyrovnání mezi přijímáním a dáváním, obnovení ženské, pasivní stránky, připuštění si slabosti, poznání, že odnímáním problémů a břemen z druhých je oslabujeme a dokonce zbavujeme svéprávnosti.

Naučíte se: Přebírat zodpovědnost za sebe a své skutky a nikoliv za druhé, důvěřovat, že se nemusíte o vše starat, zachovávat míru, být hravý a uvolněný, méně se vyčerpávat, dopřávat si více klidu a odpočinku, být k sobě shovívavější a něžnější, rozpoznávat, že v mnoha případech je neudělat nic pravá a jediná pomoc, také jednou to vzdát.

 1. Oliva (Olive)

23-olive

Extrémní psychické a fyzické vyčerpání, vleklá únava

Podporuje: Zotavení po velkém tělesném a duševním zatížení, uvědomění si vlastních hranic a zátěže, proudění životní energie, vitalitu, uvolnění, vnitřní klid.

Naučíte se: Nalézt pravou míru v nasazení pro sebe a druhé, přes zatížení se nezříkat vlastních potřeb, dovolit si více odpočinku, také jednou říci NE, hospodárněji zacházet s vlastními silami, cítit vnitřní zdroj sil.

 1. Borovice lesní (Pine)

pine

Sebeobviňování, neustálé výčitky svědomí, pocity viny, přílišná sebekritika, obviňování se za chyby druhých

Podporuje: Pocit, že jsem vítán a mám právo na život, pozitivní rozebrání a diskusi na téma „mé provinění, má vina“, osvobození se od povinnosti plnit co se ode mne očekává, odloučení se od rodičů, lásku k sobě samému, nesugerovat si pocity viny.

Naučíte se: Připustit si větší práva, nepřipustit nespravedlivé zacházení, nedomýšlet si něco jiného, rozvinout vědomí vlastních hodnot, nepředhazovat si stále něco, přijímat se takoví jací jste, postavit se svým pocitům viny, že dělat chyby je lidské, umět se sama sebe vážit.

 1. Červený kaštan (Red Chestnut)

25-red-chestnut

Přehnané obavy a starost o druhé, očekávání nejhoršího

Podporuje: Zbavení se strachu o druhé, pozitivní myšlení, důvěru, že každý člověk má svou vlastní boží ochranu, a proto se nemusí „starat“ o druhé.

Naučíte se: Odpoutat se od svých bližních a důvěřovat, že se ochrání sami, získat zdravý odstup od problému druhých, pochopit, že přílišná starost o druhé je pro ně zatěžující, pozitivně myslet, rozpoznat, že kvůli vašemu strachu se může naplnit vaše negativní očekávání.

 1. Devaterník penízkovitý (Rock Rose)

rockrose

Panika, obava a pocity bezmoci, vnitřní zablokovanou ve složitých situacích

Podporuje: Uklidnění během akutního strachu, statečnost, důvěru v boží ochranu, ochranu při velké senzibilitě a otevřenosti, zklidnění v oblasti solar plexu.

Naučíte se: Nebrat si to tak, při katastrofách a v náhlých případech zachovat klid, adekvátně reagovat na těžké situace.

 1. Voda z léčivých pramenů (Rock Water)

rockwate

Vysoké požadavky vůči sobě, vnitřní strnulost, přehnaná touha po vlastní dokonalosti

Podporuje: Čilost, pružnost, mírnost, ženskou stránku u muže a ženy, umění ustoupit, toleranci, měkčí a pasivnější stránku v nás, tok naší energie, vnitřní uvolnění a svobodu, něžnost.

Naučíte se: Být k sobě a druhým povolnější, shovívavější a klidnější, chápat, že vnitřní vývoj se nedá vynutit vnější námahou a aktivitou, nechat se s důvěrou unášet proudem života, že bez lásky k sobě a druhým duše „schne a tuhne“.

 1. Chmerek roční (Scleranthus)

28-scleranthus

Nerozhodnost a nevyrovnanost, neschopnost vytvořit si vlastní názor, rychle měnící své nálady a názory, pláč, smích, nespolehlivost, nesoustředěnost.

Podporuje: Nalezení vlastního středu, vnitřní vyrovnání, rovnováhu, srozumitelnost, rozhodnost, vyrovnání mezi dvěma extrémy jako: nebetyčně jásající – k smrti zasmušilý, velký hlad – nechutenství, přísnost – nadměrná poddajnost, měkkost – tvrdost, apatie – přehnaná živost, vyrovnanost.

Naučíte se: Důvěřovat vlastním rozhodnutím, lépe zacházet s vlastní energií, být vyrovnanější, cítit, co chcete a uskutečňovat to, reagovat spontánněji.

 1. Snědek okoličnatý (Star of Bethlehem)

starofbe

Hluboký zármutek při úmrtí či nehodě, trauma z dětství i hluboké minulosti, koktavost, špatné vyjadřování, nestabilita, následky psychického či fyzického šoku.

Podporuje: Klid a trpělivost během nehod a překonávání traumatizujících událostí, špatných zpráv, všeobecně nebezpečných situací, osudových ran apod., srozumitelnost, duchapřítomnost, vyrovnání se se šokem harmonizaci těla, ducha a duše po traumatu.

Naučíte se: Pochopit smysl osudových zážitků, zvládnout je a učit se je přijmout, rychle a adekvátně reagovat a poznat, co musíme učinit v krizové situaci.

 1. Kaštan jedlý (Sweet Chestnut)

sweetche

Nejhlubší zoufalství, beznaděj, nezvládnutelná vnitřní bolest – např. při úmrtí, těžké nemoci, bezvýchodná situace.

Podporuje: Důvěru v Boha, schopnost vytrvat, víru v Milost, důvěru ve vlastní vnitřní světlo, novou životní odvahu, odevzdání se vlastní vnitřní přeměně.

Naučíte se: Svěřit svůj žal někomu jinému, důvěřovat, že jestliže je nouze nejvyšší, pomoc je většinou velmi blízko, vydržet těžké období, postavit se této výzvě a z krize se něco naučit, připustit a neodmítnout kompetentní pomoc.

 1. Sporýš lékařský (Vervain)

31-vervain

Přílišná horlivost, fanatizmus, neschopnost odpočívat pro přílišné zaneprázdnění mysli

Podporuje: Vysílání pozitivního vědomí, klid, pochopení, že k dosažení jednoho cíle existují různé cesty, odpoutání se, propuštění, poznání, že misionářské chování vůči okolí jej mobilizuje a vyvolává v něm odpor a tím věci škodí.

Naučíte se: Využívat v životě více mírnosti a klidu, méně se vyčerpávat, nechat ostatním jejich pravdu a přesvědčení, něco nabídnout spíše než diktovat, láskyplnému upozornění místo přemlouvání, nechat druhé najít jejich vlastní ideály, důvěřovat a odpoutat se, opustit, když nastoupí překážky, rozpoznat, že velké ideály a cíle jsou dosažitelné jen s klidem, rozvážností a důvěrou.

 1. Vinná réva (Vine)

vine

Ctižádost, vůle dominovat nad ostatními, přehnané prosazování vlastních představ, tyranie

Podporuje: Moudré a smysluplné využití vlastní moci a síly, „držení se zpátky“ a poskytnutí prostoru také ostatním. Pozitivní autoritu a vedení.

Naučíte se: Sloužit místo ovládat, využít sílu a moc pro dobro lidstva, těšit se z úspěchu druhých, vzdát se potřeby být vždy středem pozornosti, respektovat život a prostor druhých, dát svobodu, volnost, vašim příbuzným a podřízeným nechat právo na sebeurčení, důvěřovat ostatním.

 

 

 1. Vlašský ořech (Walnut)

walnut

Přechodný pocit nejistoty, neschopnost udělat rozhodný krok, přecitlivělost, neschopnost přijmout změnu

Podporuje: Uskutečnění toho, co jsme si určili, chrání nás před negativními vlivy, uvolnění, osvobození se od starého a ponoření se v nové, duševní proces „zemřeš a budeš“, tělesný porod, růst zoubků u malých dětí a výměna mléčných zubů u větších dětí, nesmlouvavost, přímočarost, důslednost.

Naučíte se: Dodržovat svá předsevzetí, zvládnout „průlom“, zůstat věrný sám sobě, podniknout potřebné kroky, nenechat se ovlivnit názory druhých.

 1. Žebratka bahenní (Water Violet)

34-water-violet

Přehnaná hrdost, rozervanost, pouze zdánlivá nezávislost, zdánlivý emocionální chlad k okolí

Podporuje: Vztahy mezi lidmi, otevřenost, blízkost, důvěru k druhým, schopnost ukázat své city, radost být ve společnosti s druhým, pocit být ve spojení s druhými, proudění energie.

Naučíte se: Lépe vnímat sebe a své city, otevřeněji se setkávat s ostatními, neukrývat se za svou vlastní „ochrannou zdí“, pochopit proč se tak uzavíráte, požádat, umět přijmout, pouštět se do hovoru s partnerem, přáteli, kolegy apod., nacházet více radosti.

 1. Bílý kaštan (White Chestnut)

whiteche

Neustále se vracející tíživé myšlenky, vnitřní samomluva, špatný spánek, nervozita, napětí.

Podporuje: Klid a duševní mír, klidný, nerušený spánek, oproštění se od myšlenek během meditaci, koncentraci během učení a ve škole (na univerzitě), „uvolnění“ hlavy, důvěru, že rozřešení problému nastane ve správném čase, žít opět přítomností, soustředění.

Naučíte se: Uvolnit se, uspořádat si myšlenky, zbavit se neustále kolujících myšlenek, lépe pochopit, proč si nedokážete uvolnit hlavu od určitých problémů a potíží, zamyslit se nad konflikty s druhými a vyřešit je.

 1. Sveřep větevnatý (Wild Oat)

wild_oat

Trvalé hledání pravého životního poslání a cíle, nejistota životního směru, nerozhodnost

Podporuje: Nalezení životního určení, poznání svého osobního povolání, vyrovnanost, jednoznačnost, srozumitelnost, syntézu, rozpoznání priorit, nalezení cíle.

Naučíte se: Méně plýtvat svými schopnostmi, pamatovat na podstatné a soustředit se na to, sjednotit a uskutečnit své vlohy a schopnosti, začít jen jednu věc, lépe zacházet s vaší energií, zpracovat nevyřízené, rozpoznat nejdůležitější a to zařadit na první místo, postupovat krok za krokem.

 

 

 1. Planá šípková růže (Wild Rose)

wildrose

Apatie, rezignace, vnitřní kapitulace, pasivita

Podporuje: Chuť do života a radost, potěšení z práce a ze života, bdělost, vůli žít, zapojení do života, čilost, nadšení, kreativitu, spontánnost, radost z pohybu, obětavost, chuť na dobrodružství.

Naučíte se: Znovu nalézt radost a zájem o život, postavit se životu a všem jeho výzvám, nenechat se lehce odbýt, opět bojovat, opět říci životu ANO.

 

 

 

 

 1. Vrba žlutá (Willow)

38-willow

Zatrpklost, vnitřní hněv, pocit oběti osudu, sebelítost, šíření pesimismu, obviňování druhých ze svého osudu

Podporuje: Prominutí, poznání, že není žádný nespravedlivý osud a vy proto nemůžete být jeho obětí, smíření, ustoupení, pozitivní myšlení, vnitřní mír.

Naučíte se: Rozpoznat svůj podíl na ztroskotání svých vztahů, projektů a procesů uzdravování, neotravovat sebe i jiné svou destrukcí, rozpoznat, že sklízíte, co jste zaseli, převzít za sebe zodpovědnost, vidět a rozpoznat své stinné stránky.

 1. Krizová esence (Rescue Remedy)

Velký psychický stres, traumata, náhlé ztráty, mdloby

Pomáhá při nedorozuměních, hádkách, nehodách, šoku, strachu, panice, velkých bolestech, popáleninách a dalších psychicky náročných problémech. Je vhodné ji použít před operací, a po operaci, před rozvodovým řízením, přijímacími zkouškami apod.

Směs 5 esencí dr. E. Bacha:

č. 6. Cherry Plum – Slíva třešňová – zoufalství, strach ze ztráty sebekontroly, hysterie
č. 9. Clematis – Bílá lesní réva – nepozornost, lhostejnost, bezvědomí
č. 18. Impatiens – Netýkavka žlázonosná  – netrpělivost předrážděnost, silné vnitřní napětí
č. 26. Rock Rose – Devaterník penízkový – nezvládnutelný strach, úzkost, panika silná bolest
č. 29. Star of Bethlehem – Snědek okoličnatý – následky fyzického nebo psychického šoku