Informace o zpracování osobních údajů

dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“)

Správce: Mgr. Kateřina Kroupová

Jednatel: Mgr. Kateřina Kroupová

e-mail: katerina@katerinakroupova.cz

Osobní údaje klienta, včetně zvláštních kategorií¹ osobních údajů klienta jsou správcem zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR za účelem plnění smlouvy o poskytnutí konzultačních služeb a seminářů uzavřené mezi klientem a správcem, v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) za účelem poskytování konzultačních služeb a seminářů v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. f) za účelem ochrany oprávněných zájmů správce v případě sporu ze smlouvy, pokud v konkrétním případě nepřevažují zájmy klienta nad zájmy správce.

Příjemcem osobních údajů klienta je správce osobních údajů a na základě souhlasu klienta ve výjimečných případech rovněž osoby spolupracující se správcem, výhradně však v zájmu klienta a za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi klientem a správcem.

Správce zpracovává osobní údaje klienta na základě smlouvy uzavřené s klientem. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným předpokladem pro relevantní poskytnutí služeb správcem klientovi. Správce uchovává osobní údaje klienta po dobu plnění smlouvy o poskytování služeb klientovi, a po dobu tří (3) let od skončení smlouvy.

Klient bere na vědomí, že je v souladu s výše uvedenými právními předpisy o ochraně osobních údajů (zákon GDPR) oprávněn:

  • kdykoli odvolat udělený souhlas, a to pro každý z účelů zpracování samostatně
  • vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o něm zpracovány
  • vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů
  • žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracování již dále není důvod
  • žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasí s jejich výmazem
  • žádat umožnění přenesení zpracovaných údajů
  • dostat odpověď na svou žádost adresovanou Správci bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti Správcem
  • podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00), pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno GDPR.

V Praze dne 25. května 2018 Mgr. Kateřina Kroupová, Správce údajů